ชื่อ - สกุล TH : นาย สมพงศ์    มาเบ้า
ชื่อ - สกุล EN Sompong Mabout
ประเภทบุคลากร พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ    สายงาน : สอน   ระดับ :
สถานะ :  สิ้นสุดสัญญาจ้าง
ตำแหน่ง : อาจารย์   
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำแหน่งบริหาร : ตำแหน่งอื่น ๆ
ความเชี่ยวชาญ : ฟิสิกส์
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=86