ชื่อ - สกุล TH : นาง สาวิตรี    เจนปัญญาวุฒิกุล
ชื่อ - สกุล EN
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย53    สายงาน : สนับสนุน   ระดับ :
สถานะ :  ลาออก
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา
ตำแหน่งบริหาร : ไม่มีตำแหน่งทางบริหาร
ความเชี่ยวชาญ : คอมพิวเตอร์
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=70