ชื่อ - สกุล TH :   
ชื่อ - สกุล EN
ประเภทบุคลากร    สายงาน :   ระดับ :
สถานะ : 
ตำแหน่ง :   
หน่วยงาน :
ตำแหน่งบริหาร :
ความเชี่ยวชาญ :
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=