ชื่อ - สกุล TH : ผศ. อักษร    ธัญญะวานิช
ชื่อ - สกุล EN
ประเภทบุคลากร พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ    สายงาน : สอน   ระดับ :
สถานะ :  สิ้นสุดสัญญาจ้าง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์
ตำแหน่งบริหาร : ไม่มีตำแหน่งทางบริหาร
ความเชี่ยวชาญ : ภาษาไทยระดับประถมศึกษา
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=68