ชื่อ - สกุล TH : นางสาว แพรว    พิมพ์โพธิ์
ชื่อ - สกุล EN Miss Praew Primpho
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย    สายงาน : สอน   ระดับ :
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : อาจารย์   
หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ : ด้านศิลป
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=656