ชื่อ - สกุล TH : นาย จิตพล    ศรีสว่าง
ชื่อ - สกุล EN JITTAPOL SRISAWANG
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย    สายงาน : สนับสนุน   ระดับ :
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :   
หน่วยงาน : กองพัฒนานักศึกษา
ตำแหน่งบริหาร : ไม่มีตำแหน่งทางบริหาร
ความเชี่ยวชาญ :
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=6319