ชื่อ - สกุล TH : ผศ. เกรียงศักดิ์    ทวีวัฒน์
ชื่อ - สกุล EN Asst.Prof.Kriangsak Taweewat
ประเภทบุคลากร สัญญาจ้างพิเศษ    สายงาน : สนับสนุน   ระดับ :
สถานะ :  สิ้นสุดสัญญาจ้าง
ตำแหน่ง : คณบดี   
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตำแหน่งบริหาร : ไม่มีตำแหน่งทางบริหาร
ความเชี่ยวชาญ :
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=631