ชื่อ - สกุล TH : นาง พิมพร    ไชยตา
ชื่อ - สกุล EN
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย53    สายงาน : สอน   ระดับ :
สถานะ :  ลาออก
ตำแหน่ง : อาจารย์   
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์
ตำแหน่งบริหาร : ไม่มีตำแหน่งทางบริหาร
ความเชี่ยวชาญ :
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=507