ชื่อ - สกุล TH : นางสาว กาญจนา    ชาวนาฟาด
ชื่อ - สกุล EN Miss.Kanchana chawnafad
ประเภทบุคลากร พนักงานราชการ    สายงาน : สนับสนุน   ระดับ :
สถานะ :  ลาออก
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   
หน่วยงาน : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ตำแหน่งบริหาร : ไม่มีตำแหน่งทางบริหาร
ความเชี่ยวชาญ : MS office ,graphic ,web desige, english
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=431