ชื่อ - สกุล TH : นาย สิงหา    วงษ์แก้ว
ชื่อ - สกุล EN Mr.Singha Vongkaew
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย53    สายงาน : สนับสนุน   ระดับ :
สถานะ :  ลาออก
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริการและจัดสวัสดิการหอพัก   
หน่วยงาน : กองพัฒนานักศึกษา
ตำแหน่งบริหาร : ไม่มีตำแหน่งทางบริหาร
ความเชี่ยวชาญ : สวัสดิการหอพัก
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=391