ชื่อ - สกุล TH : นาง ณิชาภา    มีวาสนา
ชื่อ - สกุล EN Mrs.Nichapha Meevasana
ประเภทบุคลากร ข้าราชการ    สายงาน : สนับสนุน   ระดับ :
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี   
หน่วยงาน : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ตำแหน่งบริหาร : ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/สถาบัน สำนักงานอธิการบดี
ความเชี่ยวชาญ : งานการเงิน , บริหารงานทั่วไป
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=300