ชื่อ - สกุล TH : ผศ.ดร. มณี    ชินณรงค์
ชื่อ - สกุล EN
ประเภทบุคลากร ข้าราชการ    สายงาน : สอน   ระดับ :
สถานะ :  เกษียณอายุปกติ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)
(รหัสสาขาวิชา 680214)   
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
ตำแหน่งบริหาร : ไม่มีตำแหน่งทางบริหาร
ความเชี่ยวชาญ : การบริหารธุรกิจ (การตลาด)
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=30