ชื่อ - สกุล TH : ผศ. สุทิพันธุ์    บงสุนันท์
ชื่อ - สกุล EN Assist.Prof.Sutipunt Bongsununt
ประเภทบุคลากร ข้าราชการ    สายงาน : สอน   ระดับ :
สถานะ :  ลาออก
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
(รหัสสาขาวิชา 6103)   
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
ตำแหน่งบริหาร : ไม่มีตำแหน่งทางบริหาร
ความเชี่ยวชาญ : การจัดการทั่วไป
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=292