ชื่อ - สกุล TH : นางสาว ภรณี    หรรษพัฒนกุล
ชื่อ - สกุล EN
ประเภทบุคลากร ข้าราชการ    สายงาน : สอน   ระดับ : ปฏิบัติงาน
สถานะ :  ลาออก
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์
ตำแหน่งบริหาร : ไม่มีตำแหน่งทางบริหาร
ความเชี่ยวชาญ : เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=277