ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นาย กิตติพงษ์    คงเอียด
ชื่อ - สกุล EN :
  Mr.Kittipong Kongaed
โทรศัพท์ :  
  089-1995921       
Email :  
  kittipong@kmail.kru.ac.th
kitti78@hotmail.com
ข้อมูลการศึกษา  
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาโท    พ.ศ. 2547   โปรแกรม/สาขาวิชา : หลักสูตรและการนิเทศ
หลักสูตร :   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานศึกษา :   มหาวิทยาลัยศิลปากร   ประเทศ : THAILAND
     
ข้อมูลการทำงาน
ประเภทบุคลากร :
 
ข้าราชการ    สายงาน : สอน   ระดับ : -
วันที่เริ่มงาน :
  21/09/2537 ถึง ปัจจุบัน
สถานะ : 
  ปฎิบัตงานอยู่  
ตำแหน่ง :
      
หน่วยงาน :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ตำแหน่งบริหาร :   -  
ความเชี่ยวชาญ :   คอมพิวเตอร์  
กลุ่มสาขา :   -