ชื่อ - สกุล TH : ผศ. ณรงค์    จิตมุ่งงาน
ชื่อ - สกุล EN Mr.Narong Jitmungngan
ประเภทบุคลากร ข้าราชการ    สายงาน : สอน   ระดับ :
สถานะ :  เกษียณอายุปกติ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำแหน่งบริหาร : ไม่มีตำแหน่งทางบริหาร
ความเชี่ยวชาญ : การสอนคณิตศาสตร์และสถิติ, คอมพิวเตอร์บางโปรแกรม
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=253