ชื่อ - สกุล TH : นาง สมาพร    เรืองสังข์
ชื่อ - สกุล EN
ประเภทบุคลากร ข้าราชการ    สายงาน : สอน   ระดับ :
สถานะ :  โอนย้าย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำแหน่งบริหาร : ไม่มีตำแหน่งทางบริหาร
ความเชี่ยวชาญ : ด้าน Bio control กำจัดศัตรูพืชด้วยเชื้อรา
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=24