ชื่อ - สกุล TH : นาง มุกนิษฐ์ชา    นิ่มเจริญ
ชื่อ - สกุล EN
ประเภทบุคลากร ลูกจ้างประจำ    สายงาน : สนับสนุน   ระดับ :
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ   
หน่วยงาน : กองพัฒนานักศึกษา
ตำแหน่งบริหาร : ไม่มีตำแหน่งทางบริหาร
ความเชี่ยวชาญ : พิมพ์ดีด พิมพ์งานคอมพิวเตอร์
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=194