ชื่อ - สกุล TH : นาง อินทร์แปลง    สิงห์พรม
ชื่อ - สกุล EN
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย    สายงาน : สนับสนุน   ระดับ :
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   
หน่วยงาน : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ตำแหน่งบริหาร : ตำแหน่งอื่น ๆ หัวหน้างานรายได้และทรัพย์สิน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ความเชี่ยวชาญ : พิมพ์ดีด คอมพิวเตอร์
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=192