ชื่อ - สกุล TH : รศ. จุมพจน์    วนิชกุล
ชื่อ - สกุล EN
ประเภทบุคลากร สัญญาจ้างพิเศษ    สายงาน : สอน   ระดับ :
สถานะ :  สิ้นสุดสัญญาจ้าง
ตำแหน่ง : รองศาสาตราจารย์   
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์
ตำแหน่งบริหาร : ไม่มีตำแหน่งทางบริหาร
ความเชี่ยวชาญ : บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=182