ชื่อ - สกุล TH : นาง สุภัตรา    กันพร้อม
ชื่อ - สกุล EN
ประเภทบุคลากร ศักยภาพประจำหลักสูตร    สายงาน : สอน   ระดับ : -
สถานะ :  พิเศษ(ไม่รวมนับเป็นอัตรากำลัง)
ตำแหน่ง : อาจารย์   
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
ตำแหน่งบริหาร : ไม่มีตำแหน่งทางบริหาร
ความเชี่ยวชาญ : ชีววิทยาประยุกต์
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=149