ชื่อ - สกุล TH : นาย วีรกุล    เจริญสุข
ชื่อ - สกุล EN VEERAKUL CHAROENSUK
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย    สายงาน : สอน   ระดับ : -
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : อาจารย์   
หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่งบริหาร : ไม่มีตำแหน่งทางบริหาร
ความเชี่ยวชาญ : ภาษาไทย
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=1472