ชื่อ - สกุล TH : นางสาว รัตนาภรณ์    เกิดเจริญ
ชื่อ - สกุล EN Miss.Rattanabhporn ketcharoen
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย    สายงาน : สอน   ระดับ : -
สถานะ :  ลาออก
ตำแหน่ง : อาจารย์   
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำแหน่งบริหาร : ไม่มีตำแหน่งทางบริหาร
ความเชี่ยวชาญ : การปรับปรุงพันธ์พืช เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=1435