ชื่อ - สกุล TH : นาย วีระ    ยุคุณธร
ชื่อ - สกุล EN WEERA YUKUNTHORN
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย    สายงาน : สอน   ระดับ : -
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : อาจารย์   
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำแหน่งบริหาร : รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ความเชี่ยวชาญ :
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=1430