ชื่อ - สกุล TH : นาย ศิวาวุฒม์    ชัยเชาวรินทร์
ชื่อ - สกุล EN Siwawut Chichaowarin
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย    สายงาน : สอน   ระดับ : -
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : อาจารย์   
หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่งบริหาร : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ความเชี่ยวชาญ : ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=1424