ชื่อ - สกุล TH : นางสาว รัตติมา    บำรุงเขต
ชื่อ - สกุล EN Rattima Bumroongkhet
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย    สายงาน : สอน   ระดับ : -
สถานะ :  ลาออก
ตำแหน่ง : อาจารย์   
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
ตำแหน่งบริหาร : ไม่มีตำแหน่งทางบริหาร
ความเชี่ยวชาญ : การจัดการทรัพยากรมนุษย์ จริยธรรมทางธุรกิจ องค์การและการจัดการ
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=1399