ชื่อ - สกุล TH : ดร. ศิริวรรณ    จันทร์แก่น
ชื่อ - สกุล EN Siriwan Chankan
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย    สายงาน : สอน   ระดับ : -
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : อาจารย์   
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำแหน่งบริหาร : ตำแหน่งอื่น ๆ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ
ความเชี่ยวชาญ :
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=1398