ชื่อ - สกุล TH : นาย สมเจตน์    ฤทธิ์เดช
ชื่อ - สกุล EN Mr.Somjet Ritdet
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย    สายงาน : สนับสนุน   ระดับ : ปฏิบัติการ
สถานะ :  ลาออก
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา   
หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่งบริหาร : ไม่มีตำแหน่งทางบริหาร
ความเชี่ยวชาญ :
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=1392