ชื่อ - สกุล TH : นาง พวงรัตน์ เชื้อรบ    ชาญสตพัชร
ชื่อ - สกุล EN Poungrat Cheaurob
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย    สายงาน : สอน   ระดับ : -
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : อาจารย์   
หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่งบริหาร : ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี
ความเชี่ยวชาญ :
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=1370