ชื่อ - สกุล TH : ผศ. ว่าที่ ร.ต. ดร. นพรัตน์    ไชยชนะ
ชื่อ - สกุล EN Mr.Nobparat Chaichana
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย    สายงาน : สอน   ระดับ :
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=1352