ชื่อ - สกุล TH : ผศ.ดร. สัมฤทธิ์    มากสง
ชื่อ - สกุล EN samrit maksong
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย    สายงาน : สอน   ระดับ :
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดี รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ
ความเชี่ยวชาญ :
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=1343