ชื่อ - สกุล TH : นาง สุพรรณี    โพธิ์แพงพุ่ม
ชื่อ - สกุล EN
ประเภทบุคลากร สัญญาจ้างพิเศษ    สายงาน : สอน   ระดับ :
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : อาจารย์   
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำแหน่งบริหาร : ไม่มีตำแหน่งทางบริหาร
ความเชี่ยวชาญ : ด้านอาหารและโภชนาการ การจัดดอกไม้และประดิษฐ์ดอกไม้
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=106