ตามประเภทหน่วยงาน
NO
ชื่อ-สกุล
ประเภทบุคลากร
สาย
สถานะ
1   ดร. กมลรัตน์    กำจรกิตติคุณ   พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ     สอน
ปฏิบัติงาน
2   นางสาว กัญญา    ภัทรกุลอมร   พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ     สอน
ปฏิบัติงาน
3   นางสาว กุนทินี    โคตรพัฒน์   พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ     สอน
ปฏิบัติงาน
4   นางสาว กุลธิดา    เธียรผาติ   พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ     สอน
ปฏิบัติงาน
5   นางสาว จิรัชญา    ศีลสัตยาวงศ์   พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ     สอน
ปฏิบัติงาน
6   นางสาว ชลันธร    จีนาภักดิ์   พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ     สอน
ปฏิบัติงาน
7   นางสาว ฐิติมา    อรุณเจริญ   พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ     สอน
ปฏิบัติงาน
8   นาย ณัชชา    สกุลงาม   พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ     สอน
ปฏิบัติงาน
9   นางสาว ดุษฎี    สมใจหวัง   พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ     สอน
ปฏิบัติงาน
10   นาง ธฤตาภา    ปานบ้านเกร็ด   พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ     สอน
ปฏิบัติงาน
11   ดร. ธารา    สีสะอาด   พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ     สอน
ปฏิบัติงาน
12   นางสาว นิรัญชา    ทิพกนก   พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ     สอน
ปฏิบัติงาน
13   ดร. บัลลังก์    สันทัด   พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ     สอน
ปฏิบัติงาน
14   นางสาว บุญสิตา    อารีย์พงษ์   พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ     สอน
ปฏิบัติงาน
15   นางสาว ปาริชาติ    ทองใบ   พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ     สอน
ปฏิบัติงาน
16   นาย พัฒน์    ทวีวัฒน์   พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ     สอน
ปฏิบัติงาน
17   นางสาว รัญชิดา    ดาวเรือง   พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ     สอน
ปฏิบัติงาน
18   นาย วรพจน์    จิตวัฒนาธรรม   พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ     สอน
ปฏิบัติงาน
19   นาย วรากร    ราชธา   พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ     สอน
ปฏิบัติงาน
20   นาย วีรกุล    เจริญสุข   พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ     สอน
ปฏิบัติงาน
21   นาย สมภพ    ศรีสิทธิไพบูลย์   พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ     สอน
ปฏิบัติงาน
22   นาย อาทิตย์    เรืองศรี   พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ     สอน
ปฏิบัติงาน
23   นางสาว อาภากร    หนักไหล่   พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ     สอน
ปฏิบัติงาน


ทั้งหมด 23 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :