ตามประเภทหน่วยงาน
NO
ชื่อ-สกุล
ประเภทบุคลากร
สาย
สถานะ
1   นาย นฤเบศ    ชัยเฉลียว   พนักงานมหาวิทยาลัย53     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
2   นาย ประโยชน์    วิริยนุกูลทรัพย์   พนักงานมหาวิทยาลัย53     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
3   นาย พยุงศักดิ์    เหลืองสด   พนักงานมหาวิทยาลัย53     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
4   นางสาว ภคมน    ปิ่นสง   พนักงานมหาวิทยาลัย53     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
5   ว่าที่ ร.ต.หญิง สุชัญญา    พรมสุข   พนักงานมหาวิทยาลัย53     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
6   นาง สุธิตา    สุนทรศารทูล   พนักงานมหาวิทยาลัย53     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน


ทั้งหมด 6 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :