ตามประเภทหน่วยงาน
NO
ชื่อ-สกุล
ประเภทบุคลากร
สาย
สถานะ
1   นางสาว กัญจน์อมล    กาญจนดำรงสกุล   พนักงานมหาวิทยาลัย53     สอน
ปฏิบัติงาน
2   นาง สุพรรณี    โพธิ์แพงพุ่ม   พนักงานมหาวิทยาลัย53     สอน
ปฏิบัติงาน


ทั้งหมด 2 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :