ตามประเภทหน่วยงาน
NO
ชื่อ-สกุล
ประเภทบุคลากร
สาย
สถานะ
1   นาย นฤเบศ    ชัยเฉลียว   พนักงานมหาวิทยาลัย53     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
2   นาย ประโยชน์    วิริยนุกูลทรัพย์   พนักงานมหาวิทยาลัย53     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
3   ว่าที่ ร.ต.หญิง สุชัญญา    พรมสุข   พนักงานมหาวิทยาลัย53     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน


ทั้งหมด 3 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :