ตามประเภทหน่วยงาน
NO
ชื่อ-สกุล
ประเภทบุคลากร
สาย
สถานะ
1   นาย พยุงศักดิ์    เหลืองสด   พนักงานมหาวิทยาลัย53     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
2   นาง สุธิตา    สุนทรศารทูล   พนักงานมหาวิทยาลัย53     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน


ทั้งหมด 2 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :