ตามประเภทหน่วยงาน
NO
ชื่อ-สกุล
ประเภทบุคลากร
สาย
สถานะ
1   นางสาว จิรัชญา    ศีลสัตยาวงศ์   พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ     สอน
ปฏิบัติงาน
2   นาง ธฤตาภา    ปานบ้านเกร็ด   พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ     สอน
ปฏิบัติงาน
3   ดร. บัลลังก์    สันทัด   พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ     สอน
ปฏิบัติงาน
4   นางสาว รัญชิดา    ดาวเรือง   พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ     สอน
ปฏิบัติงาน


ทั้งหมด 4 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :