คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
 
อธิการบดี

ดร. ณรงค์เดช  รัตนานนท์เสถียร

Narongdech Rattananonsathien
081-6682614
narongdech@gmail.com
narongdech@kru.ac.th
 
 

รองอธิการบดี


ดร. เฉลียว  เพชรทอง

Dr.CHALEAW PETCHTHONG
089-6358959
pachthong_c@yahoo.com
 
รองอธิการบดี


ผศ. เชิดชาย  ดวงภมร

Asst.Prof.Cherdchai Duangpamorn
081-8809014
cherdchai@kmail.kru.ac.th
apcherd2556@gmail.com
 
รองอธิการบดี


ผศ.ดร. พจนีย์  สุขชาวนา

Asst.Prof.Dr.PHOTJANEE SUKCHOVNA
086-6270994
photjanee@kru.ac.th
phot_it49@hotmail.com
 
รองอธิการบดี


ผศ.ดร. ขวัญนรี  กล้าปราบโจร

Asst.Prof.Dr.Kwannaree Klaprabchone
096-8816754
kwannaree2992@hotmail.com
 
รองอธิการบดี


ผศ.ดร. สุรีวรรณ  แจ้งจิตร

Asst.Prof.Dr.Sureewan Jangjit
0818808531
sureewan@kru.ac.th
 
ผู้ช่วยอธิการบดี


ผศ. จรายุทธ  ประทีปวรกาญจน์

Asst.Prof.Jarayut Prateepvorakan

 
ผู้ช่วยอธิการบดี


ผศ. ศิริรัตน์  เช็งเส็ง

Asst.Prof.Sirirat Chengseng
0813817932
chengseng7932@gmail.com
 
 

คณบดี

คณะครุศาสตร์


ผศ.ดร. ภูชิต  ภูชำนิ


0860301269
 

คณบดี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ผศ.ดร. มงคล  พัชรวงศ์สิริ


0813830344
 

คณบดี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


นาย วีระวัฒน์  อุดมทรัพย์


084-1218941
 

คณบดี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ดร. ธัญวภณ  ยิ่งประเสริฐชัย

Thanvapon Yingprasertchai
094-5512470
thanvapon@icloud.com
thanvapon@kru.ac.th
 

คณบดี

คณะวิทยาการจัดการ


ดร. บรรจบพร  อินดี

Banchobporn Indee
081-8370991
young@kmail.kru.ac.th
young-taa@hotmail.com
 
 

ผู้อำนวยการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารเทศ


ดร. ณรงค์  พันธุ์คง

Narong Punkong
0866055370
 

ผู้อำนวยการ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม


ดร. เศกสิทธิ์  ปักษี

SAKESIT PAKSEE
089-8978286
sake_sit@hotmail.com
 

ผู้อำนวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา


ดร. ปิยะพร  พิทักษ์ตันสกุล


081-6843280
 

ผู้อำนวยการ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


ดร. สายชล  เทียนงาม

Saichon Thienngam
086-7093988
saichon@kmail.kru.ac.th
Thienngam@yahoo.com
 

ผู้อำนวยการ

สำนักงานอธิการบดี


นาง ณิชาภา  มีวาสนา

Mrs.Nichapha Meevasana
081-5704719
nichapha@kmail.kru.ac.th
ooy_nichapha@hotmail.com
 

ผู้อำนวยการกอง

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี


นาง ปรานอม  ดวงภมร

Mrs.Pranorm Duangpamorn
034-633227-8
Pranorm@kmail.kru.ac.th
 

ผู้อำนวยการกอง

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี


นาง นารี  สุขดี

Mrs.Naree Sookdee
089-1813038
naree@kmail.kru.ac.th
plan_kru@hotmail.com
 

ผู้อำนวยการกอง

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี


นางสาว อารีย์  มหานิล

Miss.Aree Mahanin
081-9867195
aree@kmail.kru.ac.th
aree200346@hotmail.com
 
 

500x500