MENU
  หน้าแรก

   ลงทะเบียนส่งเรื่องเต็มผลงานวิจัย
        /สร้างสรรค์(Manuscript)

   ลงทะเบียนส่งบทคัดย่อ(Abstract)
 
 

กำหนดการรับพิจารณาบทความ
    1. กำหนดระยะเวลาส่งต้นฉบับ
          1.1 ฉบับที่ 1 ส่งบทความระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน
          1.2 ฉบับที่ 2 ส่งบทความระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน
     2. บทความที่ส่ง เปิดรับทั้งจากบุคคลภายใน และบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ต้องชำระค่าธรรมเนียมในการลงวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี จำนวนเงิน 2,000 บาท
      หมายเหตุ หากเจ้าของบทความแจ้งยกเลิกไม่ลง วารสารวิชาการหลังจากส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิปรับแก้เสนอแนะบทความ ทางบรรณาธิการวารสารจะไม่คืนเงิน ค่าประกันการลงวารสารวิชาการฯ ให้แก่เจ้าของบทความ

  โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชี " วารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี " ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 713-0-63225-9 และส่งหลักฐานการโอนเงินมายัง สถาบัยวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 70 ม.4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190 และในกรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความแล้วไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิืน ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเจ้าของบทความต้องรับผิดชอบในการจ่าย ค่าตอบแทนแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยคิดจากเงินค่าธรรมเนียมในการลงวารสารวิชาการ ฯ

   กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ/ฝ่ายจัดการ
   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
   70 หมู่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง
   จังหวัดกาญจนบุรี 71190

   โทรศัพท์ 034 534-030 ต่อ 211,212
   โทรสาร 034 534 030)
   Online Journal System (OJS) http://www.kru.ac.th/journal/
   Emai; : krujournal@hotmail.com

   ผลงานของท่านจะได้รับการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาชาวิชาถ้ามีส่วนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขกองบรรณารธิการจะแจ้งให้ท่านทราบเพื่อการปรับปรุงแก้ไข เมื่อผู้เขียนได้แก้ไขความถูกต้องของบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและบทความจะต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากกองบรรณาธิการแล้วเท่านั้นจึงจะนำมาตีพิมพ์ในวารสารหลังการจัดพิมพ์แล้วเสร็จ ท่านจะได้รับวารสารจำนวน 1 ฉบับ