คำชี้แจง โปรดเลือกตอบข้อมูลในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นและความเป็นจริงของท่านมากที่สุด

  ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
  1. เพศ ชาย หญิง
  2. ประเภท บุคลากร นักศึกษา ผู้บริหาร บุคคลทั่วไป

  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
  1 .จัดรูปแบบหน้าจอ ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี มีความเหมาะสม
  2. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล สะดวกต่อการค้นหา
  3. การสืบค้นข้อมูลง่ายและสะดวก
  4. ความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ
  5. ข้อมูลมีความทันสมัย น่าสนใจ
  6. การเข้าถึง/ดาวน์โหลดข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
  7. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
  8. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ


ตอนที่ 3 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม