ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน

 เพศ
จำนวน
ชาย
2
หญิง
12
ประเภท
จำนวน
บุคลากร
0
นักศึกษา
2
ผู้บริหาร
1
บุคคลทั่วไป
11
    ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ e-research
คะแนนเฉลี่ย
ระดับ
  1 .ความทันสมัยของข้อมูล
3.93
มาก
  2. ความครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้องของข้อมูล
4.07
มาก
  3. ข้อมูลตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้
4.07
มาก
  4. ความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ
4.21
มาก
  5. ระบบข้อมูลเป็นหมวดหมู่
4.00
มาก
  6. รูปแบบและวิธีการประมวลผล
4.29
มาก
  7. รูปแบบและวิธีการนำเสนอข้อมูล
4.07
มาก
  8. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ
3.86
มาก


Chart.

 

Comment