04 ต.ค. 2561 : ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย
22 ต.ค. 2561 : ประชุมจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพ