21 พ.ย. 2561 : สอบประมวลความรู้นักศึกษา
26 พ.ย. 2561 : สอบปลายภาค ภาคปกติ 12561
09 ธ.ค. 2561 : โครงการอบรม
20 ธ.ค. 2561 : อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย Mikrotik”