18 มี.ค. 2562 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างโอกาสทางธุรกิจบนโลกออนไลน์ (E-commerce) ในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4 0
20 มี.ค. 2562 : การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานโครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สิ่งแวดล้อมศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมี คณะวิทยาศาสตร์และเท
20 มี.ค. 2562 : การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าในการค้าปลีก
27 มี.ค. 2562 : กิจกรรม รณรงค์รักษ์ความเป็นไทย ประกวดมารยาทไทย ผ่านสื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย
27 มี.ค. 2562 : รับการตรวจเยี่ยม (Site Visit) ครั้งที่ 1
10 เม.ย. 2562 : สืบสานประเพณีวันสงกรานต์