24 พ.ค. 2562 : เทคนิคการการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุนสนับสนุน
27 พ.ค. 2562 : อบรมเชิงปฏิบัติการติดตามการเขียนผลงานทางวิชาการ
03 มิ.ย. 2562 : จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
01 ก.ค. 2562 : กิจกรรมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา
01 ก.ค. 2562 : กิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10
14 ก.ค. 2562 : ประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 61