23 ก.ค. 2561 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การเขียนรายงานการวิจัยและการถอดบทเรียนองค์ความรู้จากงานวิจัย เพื่อการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ
24 ก.ค. 2561 : ชื่อโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Joomla
24 ก.ค. 2561 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การเขียนรายงานการวิจัยและการถอดบทเรียนองค์ความรู้จากงานวิจัย เพื่อการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ
01 ส.ค. 2561 : เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนในพื้นที่รับบริการ
02 ส.ค. 2561 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
02 ส.ค. 2561 : ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2561