22 ม.ค. 2562 : ประชุมปฏิบัติการ ทบทวนแผนบริการวิชาการ 4 ปี พ ศ 2561 - 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
30 ม.ค. 2562 : ถ่ายทอดองค์ความรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรฯ